bip.kalety.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Kalety www.kalety.pl
Zamówienia publiczne, Przetargi strona główna 
Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym
na wydzierżawienie nieruchomości (przy ul.
Drozdka)

Burmistrz Miasta Kalety


ogłasza


pisemny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości.


Nieruchomość stanowi własność Gminy Kalety, oznaczona jako działki ewidencyjne nr: 3866/100, 3867/100, 3868/100, 3789/100, 3865/100 i część działki nr 3869/100 o łącznej powierzchni do wydzierżawienia – 1,82 ha, Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta GL1T/00061365/0,


Nieruchomość położona w Kaletach przy ul. ks. Drozdka, z dostępem do drogi publicznej. W pobliżu przebiega linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 15 kV. Przed rozpoczęciem inwestycji teren wymaga uporządkowania przez Dzierżawcę.


Cel dzierżawy: budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW,


Przeznaczenie nieruchomości w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: nieruchomość leży częściowo w terenach oznaczonych symbolem 1U9 a częściowo w terenach oznaczonych symbolem 2Z2.


1U9 – przeznaczenie podstawowe tereny usług nieuciążliwych, przeznaczenie dopuszczalne – tereny urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych o mocy powyżej 100 kW, z ograniczeniem do urządzeń wykorzystujących do produkcji energii energię promieni słonecznych lub różnicę temperatur sąsiadujących ośrodków, w obrębie terenu 1U9, w granicach oznaczonych na rysunku planu,


2Z2 – przeznaczenie podstawowe tereny zieleni nieurządzonej, przeznaczenie dopuszczalne – w granicach oznaczonych na rysunku planu tereny urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych o mocy powyżej 100kW, z ograniczeniem do urządzeń wykorzystujących do produkcji energii energię promieni słonecznych lub różnicę temperatur sąsiadujących ośrodków, z uwzględnieniem przepisów odrębnych wynikających z ustawy Prawo wodne, w szczególności z art.. 88 ust. 1 i z art. 40 ust. 1 pkt 3, w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, oznaczonych na rysunku planu.


Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 25 lat


Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie jednorazowo w terminie do dnia 31 marca każdego roku.


Wysokość czynszu dzierżawnego podlegać będzie waloryzacji o wskaźnik określony w komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.


Kwota wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 18 018 zł.


Do zaoferowanej w przetargu kwoty czynszu doliczony zostanie podatek VAT w ustawowej wysokości.


Zaproponowana w przetargu wysokość rocznego czynszu dzierżawnego nie może być równa lub niższa niż kwota wywoławcza.


Złożenie oferty zawierającej proponowaną wysokość rocznego czynszu dzierżawnego w wysokości równej lub niższej niż kwota wywoławcza, spowoduje odrzucenie oferty. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie brana pod uwagę jedynie zaoferowana wysokość rocznego czynszu dzierżawnego (jedyne kryterium przetargowe).


Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w dniu 9 sierpnia 2019 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, pokój nr 25, II piętro.


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2 000 zł na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kaletach 25 1020 2313 0000 3902 0518 3068 w terminie do dnia 5 sierpnia 2019 r. z dopiskiem „Przetarg na dzierżawę nieruchomości przy ul. ks. Drozdka w Kaletach”.


Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na dzierżawę nieruchomości przy ul. ks. Drozdka w Kaletach” w sekretariacie Urzędu Miasta Kalety, pokój nr 22, II piętro w terminie do dnia 8 sierpnia 2019 r. do godz. 15.30.


Oferta powinna zawierać:


- imię i nazwisko, oraz adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, adres do korespondencji i telefon kontaktowy,


- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami niniejszego ogłoszenia o przetargu oraz zapoznaniu się ze stanem nieruchomości,


- oferowaną wysokość rocznego czynszu dzierżawnego– zapis liczbowy i słowny,


- dowód wpłaty wadium,


- czytelny podpis oferenta na każdym składanym dokumencie oraz datę sporządzenia oferty.


Oferty nie zostaną zakwalifikowane do części niejawnej przetargu, jeżeli:


- nie odpowiadają warunkom przetargu,


- zostały złożone po wyznaczonym terminie,


- nie zawierają danych, jakie zgodnie z warunkami przetargu powinna zawierać oferta lub dane te są niekompletne,


- do oferty nie dołączono kopii dowodu wpłacenia wadium,


- są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do treści. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.


Wpłacone wadium podlega:


- przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania umowy,


- zwrotowi uczestnikom przetargu którzy przetargu nie wygrają.


Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.


Informacja w sprawie przetargu – Urząd Miasta Kalety, pokój nr 11, I piętro, tel. 34 3527648.

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2019-07-09 13:47:32 | Data modyfikacji: 2019-07-09 13:49:40.

Zobacz:
 Ogłoszenia o przetargach .  Zapytania ofertowe .  Wyniki postępowań przetargowych .  Plan zamówień publicznych/plan postępowań udzielania zamówień .  Regulamin zamówień podprogowych .  Regulamin pracy komisji przetargowej . 
Data wprowadzenia: 2019-07-09 13:47:32
Data modyfikacji: 2019-07-09 13:49:40
Opublikowane przez: Marek Parys
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kalety.pl