bip.kalety.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Miasta Kalety www.kalety.pl
Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia, zawiadomienia, decyzje, umowy strona główna 
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i
promocji zdrowia

Ogłoszenie

 

Burmistrz Miasta Kalety działając zgodnie z art. 11, ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

 

  1. Rodzaj zadania:

§         Realizacja monitoringu zdrowotnego dzieci w zakresie narażenia środowiskowego na ołów w gminie Kalety w 2011 roku,

§         Organizacja wyjazdów profilaktyczno – zdrowotnych dzieci w gminie Kalety w 2011 roku.

  1. Wysokość środków publicznych na realizację zadań:

§         Na realizację zadania pn.  Realizacja monitoringu zdrowotnego dzieci w zakresie narażenia środowiskowego na ołów w gminie Kalety w 2011 roku przeznacza się środki z budżetu miasta Kalety w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

§         Na realizację zadania pn. Organizacja wyjazdów profilaktyczno – zdrowotnych dzieci w gminie Kalety w 2011 roku przeznacza się środki z budżetu miasta Kalety w wysokości: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

a)      Złożenie oferty na dofinansowanie nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania,

b)      Decyzję o udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Miasta Kalety
po zasięgnięciu opinii odpowiedniej komisji,

c)      Burmistrz dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z ustawą
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

  1. Termin składania ofert:

Oferty, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Kalety w terminie do dnia 18 kwietnia 2011 roku.

-           oferty powinny zawierać następujące dane:

a)  szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego

    do realizacji;

b)  termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji;
d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę

     w zakresie, którego dotyczy zadanie;
e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych

     zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków

     finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;
f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

g) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok działalności.

h) statut organizacji.

oferty złożone po terminie bądź nie zgodne z określonymi wymaganiami nie będą

rozpatrywane.

       5.  Tryb wyboru ofert:

- Wyboru oferty dokonuje komisja konkursowa i przedkłada ją do zatwierdzenia Burmistrzowi.

-  Oferta zostanie wybrana według następujących kryteriów:

a) zapewnienia jakości wykonania zadania na bazie posiadanych przez oferenta

    zasobów kadrowych i rzeczowych;
b) wielkości oraz kalkulacji wykorzystania środków z dotacji na realizację   

    zadania;
c) deklarowanego zaangażowania środków własnych lub pozyskanych z innych

    źródeł;
d) dotychczasowej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie,

    którego dotyczy zadanie.

- wyniki rozstrzygniętego konkursu zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta, oficjalnej stronie internetowej Miasta Kalety, Biuletynie Informacyjnym Miasta Kalety (gazeta lokalna) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w terminie do 7 dni od dnia wyboru oferty.

 - od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

       6.  Termin wyboru oferty:

            Komisja konkursowa dokona wyboru oferty do dnia 19 kwietnia 2011 r.

       7.  Termin i warunki realizacji zadania:

             a) termin od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2011 r.

b) zadanie winno być realizowane z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa   

    dla wszystkich uczestników.

c) szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną zamieszczone w umowie.

       8.  Na realizację w/w zadań w ubiegłym roku zostały przeznaczone środki w wysokości: 8.000,00 zł. 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-03-15 10:21:27.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2011-03-15 10:21:27
Opublikowane przez: Marek Parys
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kalety.pl