Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
DOSTAWA I ZAKUP WYPOSAŻENIA STADIONU W MIEŚCIE
KALETY"

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 

 

BURMISTRZ MIASTA KALETY
ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, województwo śląskie

powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 76 35

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

„DOSTAWA I ZAKUP WYPOSAŻENIA STADIONU W MIEŚCIE KALETY”

 

dotyczy projektu „Poprawa jakości infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na cele imprez kulturalno – sportowych poprzez modernizację i zakup wyposażenia stadionu w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska”

 Znak sprawy WSiRG.7021.KS.UE.03.2013-2014.MS

  

Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV):

38.65.21.00-1 – Projektor

32.35.12.00-0 – Ekrany

32.32.20.00-6 – Urządzenia multimedialne

44.21.23.20-8 – Konstrukcje różne

34.22.33.00-9 – Przyczepy

31.12.10.00-0 – Zestawy prądowe

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać w Urzędzie Miejskim w Kaletach ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, pok. nr 20 w godz. 8:00÷15:00 i stronie internetowej www.bip.kalety.pl

 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia” - „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w specyfikacji.

 

Dopuszcza się składania ofert częściowych:

 

Zadanie nr 1: Zakup i dostawa projektora multimedialnego

Zadanie nr 2: Zakup i dostawa ekranu ramowego mobilnego

Zadanie nr 3: Zakup i dostawa nagłośnienia

Zadanie nr 4: Zakup, dostawa i montaż sceny mobilnej

Zadanie nr 5: Zakup i dostawa zasilania

 

Termin realizacji: do 16 maja  2014 r.

 

Wadium: zamawiający żąda wniesienia wadium dla poszczególnych zadań:

 

Zadanie nr 1: 500 zł

Zadanie nr 2: brak wadium

Zadanie nr 3: brak wadium

Zadanie nr 4: 3.000 zł

Zadanie nr 5: brak wadium  

Kryteria oceny ofert: cena - waga 100%

 

Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Kaletach, 42-660 Kalety ul. Żwirki i Wigury 2 pok. nr 22, sekretariat burmistrza

 

Termin składania ofert: upływa dnia 10 marca 2014 roku o godz. 8:55

  

Termin związania ofertą: 30 dni.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest:

- mgr inż. Michał Szewczyk pok. 23 tel. /34/352 76 39 lub tel. 664 993 885  fax. /34/ 352 76 35 w godz. 8:00÷15:00

Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, pok. nr 24, dnia 10 marca 2014 roku o godz. 9:00

 

  

Kalety, dnia 20 lutego 2014 roku

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Priorytet: III Turystyka, poddziałanie: 3.2.2. Infrastruktura okołoturystyczna – podmioty publiczne.

 

Zbiorcze zestawienie ofert [wyposazenie stadionu].pdf

PYTANIA-ODPOWIEDZI Nr 3 [wyposazenie stadionu].pdf

PYTANIA-ODPOWIEDZI Nr 2 [wyposazenie stadionu].pdf

PYTANIA -ODPOWIEDZI Nr 1 [wyposazenie stadionu].pdf

Ogloszenie BZP [wyposazenie stadionu].pdf

SIWZ [wyposazenie stadionu].pdf

Zalacznik nr 1 [wyposazenie stadionu].pdf

Zalacznik nr 2 [wyposazenie stadionu].pdf

Zalacznik nr 3 [wyposazenie stadionu].pdf

Zalacznik nr 4 [wyposazenie stadionu].pdf

 Zalacznik nr 5 [wyposazenie stadionu].pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2014-02-20 15:26:40 | Data modyfikacji: 2014-03-12 10:21:00.
Data wprowadzenia: 2014-02-20 15:26:40
Data modyfikacji: 2014-03-12 10:21:00
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót