Burmistrz Miasta Kalety ogłasza I przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanych stanowiących własność gminy
Kalety.

Burmistrz Miasta Kalety ogłasza


I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy Kalety.


1.      Działka nr 3788/100 o powierzchni 0.0891 ha,


-        położenie- Kalety, ul. ks. Drozdka, karta mapy 1 Jędrysek,


-        własność Gminy Kalety, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL 1 T/00088598/7,


-        przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z treścią planu nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem UC_8, tereny usług nieuciążliwych,


-        działka o kształcie zbliżonym do trójkąta prostokątnego, teren działki płaski, wyrównany, porośnięty trawą,


-        uzbrojenie: energia elektryczna, wodociąg i kanalizacja wzdłuż ul. ks. Drozdka,


-        cena wywoławcza -49 000 zł,


-        wadium - 9.000 zł.2.      Działka nr 647/64 o powierzchni 0.0249 ha,


-        położenie- Kalety, ul. 30 lecia, karta mapy 2 Zielona,


-        własność Gminy Kalety, zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w tarnowskich Górach pod numerem 59845,


-        przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z treścią planu nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN_076, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych,


-        działka o kształcie zbliżonym do trójkąta prostokątnego, przylegająca do ul. 30 lecia, teren płaski, wyrównany, porośnięty trawą,


-        uzbrojenie: energia elektryczna, sieć wodociągowa,


-        cena wywoławcza -11 600 zł,


-        wadium -2.300 zł.Do wylicytowanych w przetargu cen nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %.


Przetarg odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2011 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, II piętro, pokój nr 24, w następujących godzinach: o godzinie 10.00 - na działkę nr 788/100 o godzinie 11.00 - na działkę nr 647/64.


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości. Wadium należy wpłacić przelewem lub gotówką na konto Urzędu Miejskiego w Kaletach: MBS Myszków o/Woźniki 47 8279 1023 0202 6204 2002 0002 do dnia 6 kwietnia 2011 roku.


Wadium może być również wniesione w obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego, które należy złożyć w dziale księgowości Urzędu Miejskiego w Kaletach do dnia 4 kwietnia 2011 roku. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.


 


Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.


Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.


Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, a uchyli się od zawarcia umowy, nie podlega zwrotowi.


Cena nabycia nieruchomości jest płatna w całości przed spisaniem aktu notarialnego. Koszty spisania aktu notarialnego ponosi nabywca.


Burmistrz Miasta Kalety zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn. Informacji związanych ze zbyciem w/w nieruchomości udziela się w Urzędzie Miejskim w Kaletach, pokój nr 25 lub pod nr telefonu 34/3527648.


 


 

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-02-21 14:41:17 | Data modyfikacji: 2011-02-21 14:52:21.
Data wprowadzenia: 2011-02-21 14:41:17
Data modyfikacji: 2011-02-21 14:52:21
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót