> Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości położonej w Kaletach
przy ul. Tarnogórskiej.

 

NIEZWYKLE ATRAKCYJNA DZIAŁKA PRZY RUCHLIWEJ TRASIE:   

CZĘSTOCHOWA – TARNOWSKIE GÓRY - GLIWICE

 

                                                             

                                            

Burmistrz Miasta Kalety  ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kaletach przy ul. Tarnogórskiej.

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość składająca się z działek ewidencyjnych nr:

1201/124 i 1110/124 o łącznej powierzchni 1.0256 ha, położonych na karcie mapy 1 Zielona.

Nieruchomość stanowi własność gminy Kalety, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą GL1T/00060075/3.

Działka nr 1201/124 o powierzchni 0.8838 ha pokryta jest drzewostanem, o przeważającym składzie gatunkowym sosny 68-letniej.

Działka nr 1110/124 o powierzchni 0.1418 ha jest zabudowana budynkiem usługowym o powierzchni użytkowej 78,11 m2. Budynek murowany, jednokondygnacyjny, pełniący funkcje usługowo-handlowe, niezagospodarowany.

Przez teren nieruchomości przebiega wodociąg miejski wA50, czynny w odcinku od ul. Tarnogórskiej  do rozgałęzienia na działce nr 1201/124. Wodociąg zaopatruje w wodę budynki wzdłuż ul. Tarnogórskiej. W dalszym odcinku czynne odgałęzienie biegnące w kierunku oraz przez działkę nr 1110/124. Odcinek od rozgałęzienia w poprzek działki 1201/124 nieczynny. Kanalizacja sanitarna ks 350 pełni istotną rolę dla odprowadzenia wód opadowych z otoczenia. Dodatkowo przez nieruchomość przebiega wodociąg (wA500) oraz linia energetyczna średniego napięcia należące do GPW Katowice. Urządzenia te są zlokalizowane w strefie peryferyjnej działki, nie utrudniając potencjalnego zagospodarowania terenu.

Działka nr 1201/124 jest użytkiem leśnym. Dla jej gospodarczego wykorzystania konieczna jest procedura wyłączenia z produkcji leśnej. Wyłączenie gruntu z produkcji leśnej następuje na wniosek inwestora i wiąże się z ponoszeniem opłat z tego tytułu.

Uzbrojenie – w zasięgu przedmiotowej nieruchomości przebiegają instalacje energii elektrycznej, instalacja wodociągowa i kanalizacja deszczowa.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kalety w/w nieruchomość znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem U_09 – tereny usługowe.

                Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 090 000 zł.

Sprzedaż działki nr 1110/124 zwolniona jest z podatku VAT, zaś sprzedaż działki nr 1201/124 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

W związku z powyższym część zaoferowanej w przetargu kwoty tj. 78,5321% zostanie podwyższona o obowiązujący podatek VAT.

Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

                 Wadium wynosi – 110 000 zł.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium w w/w wysokości w terminie do dnia 12 kwietnia 2012 r. na podane niżej konto: Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie Oddz. Woźniki 47 8279 1023 0202 6204 2002 0002.

Wadium można również wnieść w obligacjach Skarbu Państwa. Termin ich złożenia do 12 kwietnia 2012 r. w dziale księgowości Urzędu Miejskiego w Kaletach. Potwierdzenie wniesienia wadium w formie obligacji wydane przez Wydział Finansowy należy przedstawić Komisji Przetargowej.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, a uchyli się od zawarcia umowy, nie podlega zwrotowi.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

                 Przetarg odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach

                 przy ul. Żwirki i Wigury 2, II piętro, w dniu 19 kwietnia 2012 roku

                 o godz. 10.00.

Cena nabycia nieruchomości jest płatna w całości przed spisaniem aktu notarialnego.

Koszty spisania aktu ponosi nabywca.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

1.      osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),

2.      osoby prawne – pełny, aktualny odpis z właściwego rejestru,

3.      pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo,

4.      w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

5.      małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego powiem okazać komisji przetargowej pisemną zgodę współmałżonka.

6.      cudzoziemcy w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda taka jest wymagana.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Informacji związanych ze zbyciem w/w nieruchomości udziela się w Urzędzie Miejskim w Kaletach, pokój nr 25, gdzie można również zapoznać się z operatem szacunkowym nieruchomości lub pod nr telefonu: 34 3527648.

 


źródło: www.geoportal.gov.pl


 

 
Zarzadzenie 12_2012.pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-01-30 13:27:24 | Data modyfikacji: 2012-01-30 13:56:03.
Data wprowadzenia: 2012-01-30 13:27:24
Data modyfikacji: 2012-01-30 13:56:03
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Miasto Kalety
ul. ul. Żwirki i Wigury 2
42-660 Kalety
Burmistrz Miasta
mgr Klaudiusz Kandzia
Kontakt:
Tel: (+48 34) 352-76-30
Fax: (+48 34) 352-76-30
e-mail: sekretariat@kalety.pl