OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na
„REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG ORAZ INFRASTRUKTURY
TOWARZYSZĄCEJ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH
MIASTA KALETY W 2013 ROKU”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


 


 


BURMISTRZ MIASTA KALETY


ul. Żwirki i Wigury 2, 42 - 660 KALETY, województwo śląskie


powiat tarnogórski, tel. /34/ 357 71 00, fax. /34/ 352 76 35


 


ogłasza przetarg nieograniczony na:


 


„REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG ORAZ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ  W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA KALETY W 2013 ROKU”


Znak postępowania: WSiRG.7220.I.Cz.2013.J.P.


 


Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV): 45.23.31.40-2


 


 


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać w Urzędzie Miejskim w Kaletach ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, pok. nr 23 w godz. 8:00÷14:00 i stronie internetowej www.bip.kalety.pl


 


W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia” - „nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w specyfikacji.


 


Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych


 


Termin realizacji: w ciągu całego 2013 roku


 


Wadium: 1.000 słownie: jeden tysiąc złotych


 


Kryteria oceny ofert: cena - waga 100%


 


Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Kaletach, 42-660 Kalety ul. Żwirki i Wigury 2 pok. nr 22, sekretariat burmistrza


 


Termin składania ofert: upływa dnia 05 lutego 2013 roku o godz. 9:45


 


Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


 


Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest: mgr inż. Jan Potempa, pok. nr 23, tel. /34/ 352 76 37, fax. /34/ 352 76 35 w godz. 8:00÷14:00Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, pok. nr 24, dnia 05 lutego 2013 roku o godz. 10:00.
 


 


Kalety, dnia 14 stycznia 2013 roku

ogloszenie_UZP [czastkowe2013].pdf

SIWZ [czastkowe 2013 r].pdf

Zalacznik nr 1 do SIWZ -zakres robot CZ 2013 r..pdf

Zalacznik nr 2 Oferta przet CZ 2013r..pdf

Zalacznik nr 3 osw. art 22 [CZ 2013].pdf

Zalacznik nr 4 osw. art 24 [CZ2013].pdf

Zalacznik nr 5 -Wykaz robot [CZ2013].pdf

Zalacznik nr 6 Wzor umowy[CZ2013].pdf

 Zalacznik nr 7 Zestawienie udzialow [CZ2013].pdf

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2013-01-14 10:25:08 | Data modyfikacji: 2013-01-14 10:28:52.
Data wprowadzenia: 2013-01-14 10:25:08
Data modyfikacji: 2013-01-14 10:28:52
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót