Informacje podstawowe

Nazwa Wydziału: Wydział Finansowo - Budżetowy


Urząd Miejski w Kaletach I piętro pok. 5, 6, 6A


Naczelnik Wydziału: Joanna Gatys


Wydział realizuje następujące zadania:


1. Planowanie budżetu Miasta.


1) Projekt budżetu Miasta oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej, zestawienie autopoprawek oraz uchwała budżetowa i WPF.


2) Zmiany budżetu Miasta oraz planów finansowych.


3) Nadzór nad przygotowywanymi harmonogramami realizacji dochodów, wydatków i rozchodów oraz jego realizacja.


4) Nadzór nad bieżącą realizacją budżetu Miasta.


5) Ewidencja stanu rezerw oraz udzielonych promes.


6) Ewidencja, nadzór i rozliczanie dochodów Skarbu Państwa.


7) Przygotowywanie wniosków o udzielenie pożyczek, kredytów i dotacji.


2. Sprawozdawczość budżetowa.


1) Zbiorcze sprawozdania z wykonania budżetu Miasta, opracowywane zgodnie z rozporządzeniami Ministra Finansów.


2) Okresowe rozliczenia otrzymanych dotacji celowych.


3) Sprawozdania opisowe z realizacji budżetu Miasta i informacja o stanie mienia Miasta.


3. Planowanie i ewidencja poręczeń, gwarancji i zastawów udzielonych przez Miasto.


4. Fundusz płac.


1) Planowanie środków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu.


2) Monitorowanie dysponowania funduszem płac.


3) Prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu.


4) Naliczanie i wypłata diet związanych z uczestnictwem w organach Miasta.


5) Prowadzenie rozliczeń innych należności związanych ze stosunkiem pracy oraz z umowami cywilnymi zawieranymi z osobami fizycznymi.


6) Analiza wynagrodzeń w miejskich jednostkach organizacyjnych za wyjątkiem jednostek oświaty i wychowania.


7) Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.


5. Prowadzenie rachunkowości budżetu Miasta oraz Urzędu.


1) Obsługa finansowo-księgowa budżetu Miasta oraz Urzędu.


2) Sporządzanie sprawozdań na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej.


3) Sporządzanie rocznego sprawozdania Miasta, bilansu skonsolidowanego Miasta.


6. Podatki i opłaty.


1) Ustalanie wysokości podatków i opłat lokalnych.


2) Prowadzenie rachunkowości w zakresie podatków i opłat lokalnych.


3) Udzielanie ulg podatkowych oraz ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.


4) Windykacja opłat i podatków, w tym opłaty adiacenckiej i renty planistycznej.


5) Zwrot podatku akcyzowego od paliwa rolniczego.


7. Pomoc publiczna.


1) Koordynowanie sposobu udzielania pomocy publicznej przez Miasto.


2) Przygotowywanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej udzielanej przez Miasto.


8. Prowadzenie ewidencji mienia Urzędu, w tym dokonywanie okresowych spisów z natury.


9. Monitorowanie realizacji projektów unijnych w zakresie finansowym.


10. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Miasto.


 

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2010-09-09 11:54:16 | Data modyfikacji: 2019-12-11 12:14:09.

Zobacz:
 Wydział Finsnsowo - Budżetowy .  Wydział Wydział Strategii i Rozwoju Gminy .  Wydział Spraw Społecznych i Administracji .  Wydział Organizacji Promocji i Pozyskiwania Środków .  Wydział Ochrony Środowiska i Niepodatkowych Należności Gminy .  Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów uzależnień . 
Data wprowadzenia: 2010-09-09 11:54:16
Data modyfikacji: 2019-12-11 12:14:09
Opublikowane przez: Marek Parys