Informacje podstawowe

Nazwa Wydziału: Strategii i Rozwoju Gminy

Urząd Miejski w Kaletach II piętro pok. nr 23, 25

Naczelnik Wydziału: Jan Potempa

Wydział realizuje następujące zadania:

1. Koordynacja wdrażania Strategii Rozwoju Miasta.

Analiza stanu wdrażania projektów i stopnia osiągnięcia celów strategicznych oraz związana z tym aktualizacja Strategii.

2. Stymulowanie rozwoju gospodarczego Miasta.

Przygotowanie i realizacja programów rewitalizacji.

3. Realizacja inwestycji miejskich.

1) Przygotowanie inwestycji.

2) Nadzór nad realizacją inwestycji.

3) Regulowanie zobowiązań związanych z procesem inwestycyjnym.

4) Wydawanie opinii w sprawach dotyczących inwestycji prowadzonych na terenie Miasta.

4. Rozbiórki obiektów i realizacja remontów.

1) Rozbiórki obiektów.

2) Przygotowanie remontów.

3) Nadzór nad realizacją remontów.

4) Regulowanie zobowiązań związanych z rozbiórkami obiektów i realizacją remontów.

5. Organizacja ruchu na drogach w Mieście oraz lokalny transport zbiorowy.

1) Zapewnienie warunków do funkcjonowania transportu zbiorowego w Mieście.

2) Opiniowanie projektów organizacji ruchu,

3) Usuwanie pojazdów z drogi oraz ich zabezpieczenie.

7. Utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie Miasta.

8. Utrzymanie infrastruktury miejskiej.

1) Utrzymanie dróg rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym.

2) Wykonywanie zadań zarządcy dróg gminnych określonych w przepisach o drogach publicznych

9. Utrzymanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych.

10. Postępowania z zakresu zamówień publicznych.

1) Prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych dla zadań realizowanych przez Urząd w oparciu o Prawo zamówień publicznych i Kodeks cywilny.

2) Prowadzenie wspólnych postępowań o udzielanie zamówień publicznych Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych oraz nadzorowanie umów zawartych w ich wyniku.

3) Prowadzenie rejestru zamówień publicznych, w tym rejestru do 14.000 Euro.

4) Sporządzanie wymaganej sprawozdawczości w zakresie realizacji Prawa zamówień publicznych.

5) Doskonalenie procedur udzielania zamówień publicznych w Urzędzie.

11. Prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem reklam na terenie Miasta.

12. Przygotowanie materiałów w sprawie nazewnictwa ulic i placów.

13. Nadawanie numeracji porządkowej budynków.

14. Prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów w formie elektronicznej.

15. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Miasto.

 

 

 

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2010-09-21 12:23:47 | Data modyfikacji: 2016-04-29 12:13:49.

Zobacz:
 Wydział Finsnsowo - Budżetowy .  Wydział Wydział Strategii i Rozwoju Gminy .  Wydział Spraw Społecznych i Administracji .  Wydział Organizacji Promocji i Pozyskiwania Środków .  Wydział Ochrony Środowiska i Niepodatkowych Należności Gminy .  Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów uzależnień . 
Data wprowadzenia: 2010-09-21 12:23:47
Data modyfikacji: 2016-04-29 12:13:49
Opublikowane przez: Marek Parys