Informacje podstawowe

 


Nazwa Wydziału: Wydział Spraw Społecznych i Administracji


Urząd Miejski w Kaletach I piętro pok. 9, 10, 11


Naczelnik Wydziału: Marian Marmajewski


Wydział realizuje następujące zadania:


 


1. Prowadzenie akt stanu cywilnego.


1) Sporządzanie aktów małżeństw, urodzeń, zgonów oraz rejestracja zdarzeń skutkujących ich zmianą.


2) Przyjmowanie oświadczeń woli.


3) Prowadzenie archiwum USC.


2. Wnioskowanie o nadawanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie oraz organizacja uroczystości z tym związanych.


3. Ewidencja ludności.


1) Rejestracja zgłoszeń meldunkowych.


2) Prowadzenie i aktualizacja zbiorów meldunkowych.


3) Udostępnianie i poświadczanie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych.


4) Decyzje w sprawach meldunkowych.


4. Wybory i referenda.


1) Organizacja wyborów i referendów.


2) Prowadzenie stałego rejestru wyborców.


5. Dowody osobiste.


1) Wydawanie dowodów osobistych.


2) Prowadzenie i aktualizacja ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.


3) Udostępnianie i poświadczanie danych osobowych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.


6. Zadania z zakresu obronności państwa.


7. Powszechny obowiązek obrony.


1) Przeprowadzenie rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej.


2) Wydawanie orzeczeń, ustalanie świadczeń pieniężnych dla osób wykonujących obowiązki związane z powszechnym obowiązkiem obrony Rzeczypospolitej Polskiej.


8. Obrona cywilna.


Ustalanie zadań, kontrolowanie ich realizacji oraz koordynowanie i kierowanie działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej.


9. Zarządzanie kryzysowe.


10. Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych.


1) Wprowadzanie danych przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).


2) Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w Mieście.


11. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta.


12. Zbiórki publiczne, zgromadzenia publiczne.


1) Wydawanie pozwoleń na organizację zbiórki publicznej.


2) Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego.


13. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Miasto.


 


 

Wydział Spraw Społecznych i Administracji - Karta Informacyjna.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2010-09-21 12:28:24 | Data modyfikacji: 2016-04-29 12:11:14.
WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU:

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Jednostka prowadząca:

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych

Wymagane wnioski:

1. wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, (tutaj plik do pobrania)

2. wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu (tutaj plik do pobrania)

3. oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim (tutaj plik do pobrania)

 

Wymagane załączniki:

 dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

• pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
• decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25-08-2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225),

- dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (jeśli jest ustanowiony pełnomocnik).

Opłaty:

• Za korzystanie z zezwoleń przedsiębiorca przed otrzymaniem zezwoleń wnosi opłatę na rachunek gminy w wysokości:

525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu i piwa
525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)

2100 zł na sprzedaż alkoholów zawierających powyżej 18% alkoholu.
Powyższa oplata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą
• Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są obowiązani do złożenia do 31 stycznia każdego roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży za rok poprzedni. Opłata za zezwolenia wynosi, jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

1. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5% i piwo - 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
2. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 do 18% ( z wyjątkiem piwa) - 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
3. 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wyżej podanych wartości, wnoszą opłatę w wysokości jak przedsiębiorcy otrzymujący zezwolenia po raz pierwszy. Powyższa opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty o których mowa wyżej wyliczane są proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.

Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy wpłacać na konto : Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy, Oddział w Woźnikach 74 8279 1023 0202 6204 2002 0001

Termin i sposób załatwienia:

• do 1 miesiąca, a w sytuacjach skomplikowanych do 2 miesięcy
Miejsce i sposób załatwienia sprawy:  
• Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych, pokój nr 11 tel. 34/3527-646.

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 147, poz. 1231
z późn.zm).
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 98, po.1071 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:

1. Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach  za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

2. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się
w terminie 14 od dnia doręczenia.

Inne informacje:

Uwagi
• Wpływ wniosku powoduje wszczęcie postępowania administracyjnego w celu uzyskania opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W związku z tym, że posiedzenia Komisji odbywają się raz w miesiącu prosi się o odpowiednio wcześniejsze złożenie wniosku.

 

 

Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty:

• Wniosek -podanie o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Opłaty:

Opłatę za jednorazowe zezwolenie wnosi się przed wydaniem zezwolenia,
w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń,
i tak:

• 43,75 zł - dotyczy napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
• 43,75 zł - dotyczy napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% alkoholu
(z wyjątkiem piwa),

• 175,00 zł - dotyczy napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu.

Termin i sposób załatwienia:

 

• do 30 dni
Miejsce i sposób załatwienia sprawy:
• Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych, pokój nr 11, tel. 34/3527-646,

 

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 147, poz. 1231
z późn.zm).

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 98, po.1071 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:

1. Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
2. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się
w terminie 14 od dnia doręczenia.

Inne informacje:

1.O zezwolenie mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
2. Zezwolenia wydawane są na okres do 2 dni.

3. Wpływ wniosku powoduje wszczęcie postępowania administracyjnego w celu uzyskania opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W związku z tym, że posiedzenia Komisji odbywają się raz w miesiącu prosi się o odpowiednio wcześniejsze złożenie wniosku.

 

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-02-23 08:20:32 | Data modyfikacji: 2013-01-07 14:48:53.
Centralna ewidencja działalności gospodarczej

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Formularz CEIDG-1 wypełniony przez przedsiębiorcę komputerowo lub długopisem bez skreśleń i poprawek.
  2. Dowód osobisty (lub paszport) do wglądu.
  3. W przypadku obcokrajowców, o których mowa w art. 13 ust. 2,4 oraz 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dane dokumentu potwierdzającego status pobytu na terytorium RP (lub oryginał tego dokumentu do wglądu).

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych, pokój nr 11, Tel. 34/3527-646,

 Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć w następujący sposób:

Dla osób dysponujących bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP bezpośrednio, elektronicznie do CEIDG, przy wykorzystaniu zamieszczonego w CEIDG kreatora lub aktywnego formularza.

Dla osób nie posiadających bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP:

  • elektronicznie do CEIDG – w ciągu 7 dni należy zgłosić się do dowolnego urzędu gminy w Polsce w celu podpisania wcześniej wysłanego wniosku (Uwaga: czas realizacji wniosku rozpoczyna się w momencie jego podpisania). Należy mieć przy sobie dokument tożsamości w celu uwierzytelnienia wnioskodawcy.
  • w formie papierowej, osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnym urzędzie gminy w Polsce. Należy mieć przy sobie dokument tożsamości w celu uwierzytelnienia wnioskodawcy.
  • pocztą do dowolnego urzędu gminy w Polsce, konieczne jest notarialne potwierdzenie podpisu.

 

 

OPŁATY:

Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

Od dokumentu stwierdzającego udzielenie PEŁNOMOCNICTWA oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł.
UWAGA! Zwolnione od opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

WPIS DO CEIDG: Osoba fizyczna może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.
Przedsiębiorca składa jeden wniosek (formularz CEIDG-1) o wpis do CEIDG, który jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym (NIP), zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany (ZUS/KRUS), w dowolnym urzędzie gminy w całej Polsce, lub elektronicznie bezpośrednio do CEIDG (dla osób posiadających bezpieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany e PUAP).

ZMIANY WPISU: Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy
i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, w zakresie danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po dniu dokonania wpisu do CEIDG, w terminie 7 dni od dnia powstania tych zmian.

 ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI: Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

Jeśli przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą tylko jako wspólnik jednej lub wielu spółek cywilnych to zawieszenie przez niego działalności we wszystkich spółkach oznacza zawieszenie wszelkiej wykonywanej przez niego aktywności gospodarczej podlegającej wpisowi do CEIDG i oznacza konieczność złożenia wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej we CEIDG.

Okres zawieszenia może być podany w dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.


W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

1. ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;

2. ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
3. ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;

4. ma prawo lub obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;
5. wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;

6. ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

7. może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI: Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej w CEIDG następuje na pisemny wniosek przedsiębiorcy, a nie
z urzędu. Przedsiębiorca, który zamierza wznowić wykonywanie działalności gospodarczej, jest obowiązany dokonać na formularzu CEIDG-1 zgłoszenia do CEIDG informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.


WYKREŚLENIE WPISU: Wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG podlega wykreśleniu w przypadku zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić organowi ewidencyjnemu fakt zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.
Przedsiębiorca składa wniosek o wykreślenie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej CEIDG na formularzu CEIDG-1.


Druki wniosku CEIDG-1 są dostępne na stronie internetowej
Ministerstwa Gospodarki, w systemie CEIDG oraz można je otrzymać w Wydziale Spraw Społecznych i Administracyjnych, pokój nr 11.

Organ gminy wprowadza wniosek CEIDG-1 do systemu CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego po jego otrzymaniu (momentem otrzymania jest dzień w którym obywatel złożył dokument w Urzędzie w formie papierowej lub dzień, w którym obywatel podpisał wcześniej złożony wniosek w formie elektronicznej)

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku.

Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie zgłoszeniem do Urzędu Skarbowego, ZUS/KRUS oraz GUS.

System CEIDG przekazuje wniosek CEIDG-1 do właściwego Urzędu Skarbowego, oddziału ZUS/KRUS oraz do GUS, dane wnioskodawcy, są także weryfikowane przez system w Krajowym Rejestrze Karnym oraz bazach PESEL i NIP.

 PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz 1447 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr. 173 poz. 1808 ze zm.).

TRYB ODWOŁAWCZY:

Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki. Operatorzy JST wykonują czynności materialno-techniczne polegające na przyjęciu wniosku, przekształceniu go w formę dokumentu elektronicznego, opatrzeniu podpisem elektronicznym i przesłaniu do CEIDG, na które nie przysługuje odwołanie.

UWAGI I DODATKOWE INFORMACJE

Od 1 lipca 2011 r. obowiązki ewidencyjne Burmistrza Miasta Kaletyw zakresie działalności gospodarczej przejęła Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministra Gospodarki.

W CEIDG przedsiębiorcy mogą załatwić sprawy dotyczące ich firmy w dowolnym urzędzie gminy w Polsce, bez względu na miejsce zamieszkania. Posiadacze podpisu elektronicznego bądź zaufanego profilu ePUAP mogą składać wnioski do CEIDG bezpośrednio przez Internet.

Potwierdzeniem prowadzenia działalności gospodarczej jest informacja umieszczona na stronie internetowej CEIDG.

Wszystkie gminy w Polsce przekazały do końca 2011 r. dane czynnych przedsiębiorców (oraz wykreślonych po 1 lipca 2011r.) do CEIDG.

W związku z powyższym Urząd Miejski w Kaletach zaprzestaje wydawania zaświadczeń potwierdzających aktualne dane przedsiębiorcy, a wyszukiwanie czynnych przedsiębiorców wpisanych do gminnej bazy działalności gospodarczej, następuje poprzez wyszukiwanie wpisu w centralnej bazie
CEIDG.

Urząd Miejski w Kaletach pozostaje właściwym do udzielania informacji
o przedsiębiorcach wykreślonych z ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Miasta Kalety przed 1 lipca 2011 r. oraz w zakresie danych archiwalnych nie przeniesionych do CEIDG. Informacje o których mowa podlegają przepisom ustawy o ochronie danych osobowych. W związku z powyższym zaświadczenia wydawane są jedynie na pisemny wniosek, w którym należy wskazać interes prawny (lub podstawę prawną) upoważniającą do otrzymania tych informacji.

UWAGA

Urząd Miejski w Kaletach przypomina, że wszelkie czynności związane
z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki są bezpłatne.

W związku z powyższym do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością.

 Sprawy meldunkowe

Ewidencja ludności polega na rejestracji danych o miejscu pobytu osób, urodzeniach, zmianach stanu cywilnego, obywatelstwa, imion i nazwisk oraz o zgonach

Przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego należy przedstawić dowód osobisty,
a w uzasadnionych przypadkach — inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

Osoba niepełnoletnia nieposiadająca dokumentu stwierdzającego tożsamość przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia.

Zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach — innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.”;

Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu.

Przy zameldowaniu na pobyt stały osoba zgłaszająca przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

Osoba, która przedłuża pobyt czasowy w tej samej miejscowości ponad zgłoszony czas jego trwania, zmienia adres albo zmienia pobyt czasowy na stały, jest obowiązana dokonać odpowiedniego zameldowania w ciągu 30 dni od daty zmiany.

Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego organowi. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej
w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenia powrotu — najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia powrotu.

Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie.

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2011-09-29 10:35:50 | Data modyfikacji: 2013-01-07 14:39:15.

Zobacz:
 Wydział Finsnsowo - Budżetowy .  Wydział Wydział Strategii i Rozwoju Gminy .  Wydział Spraw Społecznych i Administracji .  Wydział Organizacji Promocji i Pozyskiwania Środków .  Wydział Ochrony Środowiska i Niepodatkowych Należności Gminy .  Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów uzależnień . 
Data wprowadzenia: 2011-09-29 10:35:50
Data modyfikacji: 2013-01-07 14:39:15
Opublikowane przez: Marek Parys