Informacje podstawowe

 


Nazwa Wydziału:Wydział ds. Organizacji i Logistyki oraz Gospodarki Lokalowej


Urząd Miejski w Kaletach


I piętro pok. 12


II piętro pok. 15


Naczelnik Wydziału: Małgorzata Mazur


Wydział relizuje następujące zadania:


1. Obsługa organizacyjno-biurowa organów Miasta.


1) Obsługa organizacyjno-biurowa oraz prowadzenie sekretariatu Burmistrza.


2) Obsługa organizacyjno-biurowa Rady i jej komisji.


3) Obsługa organizacyjna wyborów ławników sądowych.


4) Monitorowanie procesu rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Urzędu.


5) Monitorowanie realizacji zaleceń po kontrolach zewnętrznych prowadzonych w Urzędzie.


6) Obsługa Młodzieżowej Rady Miasta.


2. Obsługa kadrowa.


1) Realizacja polityki kierownictwa Miasta w zakresie spraw kadrowych.


2) Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu.


3) Prowadzenie spraw osobowych kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem kierowników jednostek oświaty i wychowania.


3. Nabór pracowników.


1) Przygotowanie i obsługa procedury naboru na stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze, stanowiska pomocnicze i obsługi.


2) Przygotowanie i obsługa procedury naboru na stanowiska kierowników (z wyjątkiem kierowników jednostek oświaty i wychowania) miejskich jednostek organizacyjnych.


3) Przygotowywanie i obsługa procedury przyjmowania stażystów oraz pracowników w ramach form aktywizacji zawodowej.


4. Koordynowanie spraw z zakresu podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników Urzędu.


5. Kultura i sport.


1) Organizacja i współorganizacja imprez kulturalnych i artystycznych z udziałem finansowym Miasta, oraz imprez o charakterze masowym.


2) Wspieranie działalności kulturalnej i sportowej w Mieście.


6. Promocja.


1) Prowadzenie działalności promocyjno-informacyjnej na rzecz Miasta.


2) Organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć promocyjnych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym.


3) Koordynacja współpracy z zagranicą.


4) Promocja walorów turystycznych Miasta.


7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi poprzez prowadzenie spraw oraz dokumentacji związanej z organizacjami pożytku publicznego, w tym kierowanie pracami komisji konkursowej.


8. Komunikacja społeczna.


1) Redagowanie, wydawanie i dystrybucja Biuletynu Informacji Miasta Kalety.


2) Publikacja ogłoszeń, artykułów i informacji prasowych.


3) Realizacja informacyjnych programów radiowych, telewizyjnych i filmowych.


4) Realizacja kampanii informacyjnych oraz współpraca z mediami.


5) Badania opinii publicznej. 9. Obsługa organizacyjno-administracyjna Urzędu.


1) Opracowywanie i udostępnianie aktów prawnych o charakterze organizacyjnym.


2) Obsługa administracyjna Urzędu.


3) Dystrybucja i wysyłanie korespondencji.


4) Doskonalenie metod i zasad gospodarowania majątkiem Miasta.


5) Utrzymanie czystości w budynku Urzędu.


11. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Miasto.


12. Prowadzenie punktu Informacji Turystycznej.


 


 

deklaracja o wysokości dochodów.doc

Dodatki mieszkaniowe.rtf

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika.rtf

Pomoc materialna o charakterze socjalnym.rtf

Udzielanie informacji publicznej na wniosek.rtf

wniosek o przydział mieszkania.doc

wniosek o dofinansowanie.rtf

wniosek o udzielenie informacji publicznej.rtf

wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.doc

wniosek o przyznanie stypendium.doc

wniosek o przyznanie stypendium Burmistrza.doc

Wynajem lokalu mieszkalnego lub socjalnego.rtf

zaświadczenie o dochodach.doc

zawiadomienie.rtf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2010-09-21 12:36:07 | Data modyfikacji: 2016-04-29 12:10:16.

Zobacz:
 Wydział Finsnsowo - Budżetowy .  Wydział Wydział Strategii i Rozwoju Gminy .  Wydział Spraw Społecznych i Administracji .  Wydział Organizacji Promocji i Pozyskiwania Środków .  Wydział Ochrony Środowiska i Niepodatkowych Należności Gminy .  Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów uzależnień . 
Data wprowadzenia: 2010-09-21 12:36:07
Data modyfikacji: 2016-04-29 12:10:16
Opublikowane przez: Marek Parys