Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat
2021-06-01 09:15:01
  Burmistrz Miasta Kalety informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywieszony wykaz nieruchomości  ...więcej

Informacja o taryfie na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
2021-05-20 10:30:37
Miasto Kalety informuje, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziła decyzją nr GL.RZT.70.80.2021 z dnia 07 maja 2021 roku taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Kalety. Ta  ...więcej

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
2021-05-12 09:02:41
ZBM.033.8.2021   1. Podstawa prawna: Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1944 z późn. z  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego zasiedlony lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży jego najemcy.
2021-05-10 16:55:53
Burmistrz Miasta Kalety informuje,   że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywieszony wykaz nieruchomości  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego zasiedlony lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży jego najemcy.
2021-04-30 13:44:55
  Burmistrz Miasta Kalety informuje,   że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywieszony wykaz nieruc  ...więcej

Informacja Burmistrza Miasta Kalety o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, obejmującej nieruchomość nr 310/146, położoną przy ul. Zagłoby w Kaletach, stanowiącą własność Gminy Kalety.
2021-04-27 08:02:30
  Burmistrz Miasta Kalety informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywieszony wykaz nieruchomości  ...więcej

Informacja DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W OPOLU o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych w ramach realizacji zadania pn. „Gazyfikacja miejscowości Kalety - UP/00223953
2021-04-19 14:33:46
  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 23 marca 2021 r. znak: IFIII.746.11.2021 w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kaletach”, w ramach zadania: „Gazyfikacja miejscowości Kalety”, projektowanego na działkach gruntu: dz. nr 289/51, dz. nr 184/48 i dz. nr 603/48, k.m. 2, obręb Kalety, w granicach terenów zamkniętych.
2021-04-19 13:24:51
  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 5 miesięcy
2021-04-13 13:21:06
  Burmistrz Miasta Kalety informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywieszony wykaz nieruchomości  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego lokal użytkowy przeznaczony do najmu w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
2021-04-13 13:12:24
  Burmistrz Miasta Kalety informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywieszony wykaz nieruchomości  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego zasiedlony lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży jego najemcy.
2021-03-23 09:57:40
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywieszony wykaz nieruchomości obejmuj  ...więcej

Informacja DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W OPOLU o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych w ramach realizacji zadania pn. „Gazyfikacja miejscowości Kalety - UP/00223953"
2021-03-16 08:00:11
  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dokumentu pn. „Plan adaptacji Miasta Kalety do zmian klimatu do roku 2030”
2021-03-11 14:59:21
Ogłoszenie Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zawiadamiam o przeprowadzeniu w terminie od dnia 11.03.2021 r. do dnia 1.04.2021 r. konsultacji społecznych dla do  ...więcej

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach
2021-03-02 11:36:51
  ...więcej

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
2021-02-04 14:21:57
  ...więcej

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości obejmującego zabudowaną nieruchomość o nr 961/100 przy ul. Szkolnej, przeznaczoną do użyczenia.
2021-02-02 07:52:17
Burmistrz Miasta Kalety informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kalety (bip.kalety.pl) został wywieszony wykaz nieruchomości obejmuj  ...więcej

Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021
2021-02-01 10:33:40
  Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju został przedłużony do 16 lutego 2021 r.    ...więcej

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu z dnia 29 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego znak GL.ZUZ.3.4210.128.2020.RL z dnia 01.09.2020 r.
2021-01-29 12:58:53
  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Kalety w 2021 r.
2021-01-12 14:38:04
  ...więcej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych poprawionego projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kalety w 2021 r.
2021-01-12 12:45:29
Zarządzenie Nr 0050.6.2021 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 12.01.2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji poprawionego projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kalety w 20  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 390
następne