Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta
Kalety w 2015 r.


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kalety, działając zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Kalety w 2015 r.

1. Rodzaj zadania: upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Kalety w roku 2015.
2. Wysokość środków publicznych na realizacje tego zadania.
- Na realizację zadania przeznacza się środki z budżetu miasta w wysokości 135.000 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych).
3. Zasady przyznawania dotacji:
a) złożenie oferty na dofinansowanie nie jest równoznaczne z otrzymaniem dofinansowania;
b) decyzje o udzieleniu dotacji podejmuje burmistrz miasta Kalety, po zasięgnięciu opinii odpowiedniej komisji;
c) burmistrz dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z wymienioną ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
4. Termin składania ofert.
Oferty, zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25), należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kaletach w terminie do 13 lutego 2015 r.
5. Oferty powinny zawierać następujące dane:
a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji;
d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;
f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania;
g) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji;
h) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok działalności;
i) statut organizacji.
Oferty złożone po terminie bądź niezgodne z określonymi wymaganiami nie będą rozpatrywane.
6. Tryb wyboru ofert:
Wyboru oferty dokonuje komisja konkursowa i przedkłada ją do zatwierdzenia Burmistrzowi. Oferta zostanie wybrana wg następujących kryteriów:
a) zapewnienia jakości wykonania zadania na bazie posiadanych przez oferenta zasobów kadrowych i rzeczowych;
b) wielkości oraz kalkulacji wykorzystania środków z dotacji na realizację zadania, deklarowanego zaangażowania środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł;
c) dotychczasowej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.
Wyniki rozstrzygniętego konkursu zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaletach, na oficjalnej stronie internetowej miasta Kalety oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kaletach w terminie do 7 dni od dnia wyboru oferty.
Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
7. Termin wyboru oferty.
Komisja konkursowa dokona wyboru oferty do 18 lutego 2015 r.
8. Termin i warunki realizacji zadania:
a) od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2015 r.;
b) zadanie winno być realizowane z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników;
c) szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną zamieszczone w umowie.
9. Na realizację ww. zadań w ubiegłym roku zostały przeznaczone środki w wysokości 135.000 zł

Zarzadzenie Nr 0050.3.2015[1].pdf

Zarzadzenie nr 0050 15 2015.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2015-01-13 10:11:16 | Data modyfikacji: 2015-01-13 10:13:41.

Zobacz:
 Oświata . 
Data wprowadzenia: 2015-01-13 10:11:16
Data modyfikacji: 2015-01-13 10:13:41
Opublikowane przez: Marek Parys
« powrót