Uchwała Nr 270/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z 29 grudnia 2009 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok


Uchwała Nr 269/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z 29 grudnia 2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu


Uchwała Nr 268/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z 29 grudnia 2009 w sprawie ustaleniu wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009


Uchwała Nr 267/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z 29 grudnia 2009 w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2009 r.


Uchwała Nr 266/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z 29 grudnia 2009 w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2010


Uchwała Nr 265/XXXV/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z 9 grudnia 2009 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r."


Uchwała Nr 264/XXXV/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z 9 grudnia 2009 w sprawie rozpatrzenia skarg na bezczynność Bumristzra


Uchwała Nr 263/XXXV/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z 9 grudnia 2009 w sprawie przeniesienia wieczystego użytkowania


Uchwała Nr 262/XXXV/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z 9 grudnia 2009 w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie wieczystego użytkowania


Uchwała Nr 261/XXXV/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z 9 grudnia 2009 w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług w zakresu zbiorowego odpworwadzania ścieków


Uchwała Nr 260/XXXV/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z 9 grudnia 2009 w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gminy Kalety


Uchwała Nr 259/XXXV/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z 9 grudnia 2009 w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2009 rok


Uchwała Nr 258/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z 10 listopada 2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości


Uchwała Nr 257/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z 10 listopada 2009 w sprawie Programu współpracy Miasta Kalety z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2010


Uchwała Nr 256/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z 10 listopada 2009 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportu


Uchwała Nr 255/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z 10 listopada 2009 w sprawie opłaty targowej


Uchwała Nr 254/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z 10 listopada 2009 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku


Uchwała Nr 253/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z 10 listopada 2009 w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2009


Uchwała Nr 252/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z 29 września 2009 w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2009


Uchwała Nr 252/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z 29 września 2009 w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2009


Uchwała Nr 251/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z 29 września 2009 w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2009


Uchwała Nr 250/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z 29 września 2009 w sprawie przystapienia do realizacj projektu pn. Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego


Uchwała Nr 249/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z 29 września 2009 w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zadania w zakresie dróg publicznych


Uchwała Nr 248/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z 29 września 2009 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kalety


Uchwała Nr 247/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z 29 września 2009 w sprawie utworzenia przez miasto Kalety wspólnie z gminami powiatu tarnogórskiego i powiatem tarnogórskim spółki Radio 4TG


Uchwała Nr 246/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z 21 lipca 2009 w sprawie opinii w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej


Uchwała Nr 245/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 21 lipca 2009 zmieniająca uchwałę Nr 202/XXVI/2008 z dnia 2 grdnia 2008 w sprawie opłaty targowej


Uchwała Nr 244/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 21 lipca 2009 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2009 rok


Uchwała Nr 243/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 czerwca 2009 w sprawie pilnej nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela


Uchwała Nr 242/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 czerwca 2009 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego M B P im. prof. Henryka Borka za okres od 1.01.2008 do 31.12.2008


Uchwała Nr 241/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 czerwca 2009 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego M D K w Kaletach za okres od 1.01.2008 do 31.12.2008


Uchwała Nr 240/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 czerwca 2009 wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu


Uchwała Nr 239/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 czerwca 2009 wyrażenia zgody na wygaszenie wieczystego użytkowania


Uchwała Nr 238/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 czerwca 2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości


Uchwała Nr 237/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 czerwca 2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości


Uchwała Nr 236/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 czerwca 2009 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrz Miasta.


Uchwała Nr 235/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 czerwca 2009 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrz Miasta


Uchwała Nr 234/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 czerwca 2009 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrz Miasta


Uchwała Nr 233/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 czerwca 2009 w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2009 rok


Uchwała Nr 232/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 czerwca 2009 w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2009 rok


Uchwała Nr 231/XXX/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 kwietnia 2009 w sprawie sprawzdania z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami


Uchwała Nr 230/XXX/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 kwietnia 2009 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Kalety


Uchwała Nr 229/XXX/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 kwietnia 2009 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2009 rok


Uchwała Nr 228/XXX/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 kwietnia 2009 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kalety za 2008 rok


Uchwała Nr 227/XXIX/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 3 marca 2009 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości


Uchwała Nr 226/XXIX/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 3 marca 2009 dot. ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli


Uchwała Nr 225/XXIX/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 3 marca 2009 w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w mieście do stanu faktycznego


Uchwała Nr 224/XXIX/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 3 marca 2009 w sprawie zmian w budżecie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok


Uchwała Nr 223/XXIX/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 3 marca 2009 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2009 rok


Uchwała Nr 222/XXIX/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 3 marca 2009 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kalety na okres od dnia 1.04.2009 do 31.03.2010


Uchwała Nr 221/XXVIII/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 20 stycznia 2009 w sprawie budżetu miasta Kalety na 2009 rok


 

Uchwały 2009 rok [Nr 222 - 243]

Uchwały 2009 rok [Nr 244 - 270]

X Uchwała Nr 221 XXVIII 2009.pdf

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-03-20 13:23:14.

Zobacz:
 2006 rok .  2007 rok .  2008 rok .  2009 rok .  2010 rok . 
Data wprowadzenia: 2012-03-20 13:23:14
Opublikowane przez: Marek Parys