Uchwała Nr 182/XXIV/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 2.09.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 181/XXIV/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 2.09.2008 r. w sprawie umorzenia należności

Uchwała Nr 180/XXIV/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 2.09.2008 r. w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

Uchwała Nr 179/XXIV/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 2.09.2008 r. w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

Uchwała Nr 178/XXIV/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 2.09.2008 r. w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2008 rok

Uchwała Nr 177/XXIV/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 2.09.2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Koszęcin na realizację zadania w zakresie odbudowy infrastrutury

Uchwała Nr 176/XXIV/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 2.09.2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Herby na realizację zadania w zakresie odbudowy infrastrutury

Uchwała Nr 175/XXIV/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 2.09.2008 r. zmieniająca uchwałę nr 169/XXIII/2008 w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2008 rok

Uchwała Nr 174/XXIV/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 2.09.2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Kalety

Uchwała Nr 173/XXIV/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 2.09.2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 227/XL/2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr 172/XXIV/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 2.09.2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 187/XXXIII/2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr 171/XXIII/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 24.06.2008 r. w sprawie współdziałania Gminy Kalety i Powiatu Tarnogórskiego w wykonaniu zadania publicznego

Uchwała Nr 170/XXIII/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 24.06.2008 r. zmieniająca uchwałę Nr 186/XXXII/2005 Rady Miejskiej w Kaletach w sprawie zasad wynajmu miejskich lokali użytkowych

Uchwała Nr 169/XXIII/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 24.06.2008 r. w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2008 rok

Uchwała Nr 168/XXIII/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 24.06.2008 r. w sprawie umorzenia należnosci

Uchwała Nr 167/XXIII/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 24.06.2008 r. w sprawie częściowego podziału wolnyh środków w budżecie miasta Kalety na 2008 rok

Uchwała Nr 166/XXIII/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 24.06.2008 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Kaletach

Uchwała Nr 165/XXIII/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 24.06.2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu miasta Kalety

Uchwała Nr 164/XXII/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 27.05.2008 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. „Ja też potrafię"

Uchwała Nr 163/XXII/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 27.05.2008 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego MBP w Kaletach za okres od 1.01.2007-31.12.2007 r

Uchwała Nr 162/XXII/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 27.05.2008 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Domu Kultury w Kaletach za okres od 1.01.2007-31.12.2007 r

Uchwała Nr 161/XXII/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 27.05.2008 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Kalety

Uchwała Nr 160/XXII/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 27.05.2008 r. w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2008 rok

Uchwała Nr 159/XXII/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 27.05.2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenie Burmistrza Miasta

Uchwała Nr 158/XXI/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 29.04.2008 r. w sprawie zwolnienia z od opłat za zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Uchwała Nr 157/XXI/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 29.04.2008 r. w sprawie przyjęcia od Województwa Śląskiego zadania w zakresie dróg publicznych

Uchwała Nr 156/XXI/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 29.04.2008 r. w sprawie utworzenia stowarzyszenia gmin

Uchwała Nr 155/XXI/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 29.04.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 154/XXI/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 29.04.2008 r. w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2008 rok

Uchwała Nr 153/XXI/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 29.04.2008 r. zmieniająca uchwałę Nr 148/XX/2008 RM w Kaletach z 27.03.2008 w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2008 rok

Uchwała Nr 152/XXI/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 29.04.2008 r. zmieniająca uchwałę Nr 187/XXXIII/2005 z dnia 19.10.2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr 151/XXI/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 29.04.2008 r. zmieniająca uchwałę Nr 187/XXXIII/2005 z dnia 19.10.2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr 150/XXI/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 29.04.2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kalety za 2007 rok

Uchwała Nr 149/XX/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 27.03.2008 r. w sprawie utworzenia na terenie Powiatu Tarnogórskiego Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej

Uchwała Nr 148/XX/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 27.03.2008 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2008 rok

Uchwała Nr 147/XX/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 27.03.2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 227/XL/2005 z 25.10 2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz. wschodnia

Uchwała Nr 146/XX/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 27.03.2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 187/XXXIII/2005 z 19.04 2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz. zachodn

Uchwała Nr 145/XIX/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26.02.2008 r. w sprawie częściowego podziału wolnych środków w budżecie Miasta Kalety na 2008 rok

Uchwała Nr 144/XIX/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26.02.2008 r. w sprawie zwiększenia przychodów budżetu Miasta Kalety na 2008 rok oraz rozdysponownia nadwyżki budżetowej

Uchwała Nr 143/XIX/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26.02.2008 r. w sprawie realizacji projektu subregionalnego

Uchwała Nr 142/XIX/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26.02.2008r. w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Uchwała Nr 141/XIX/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26.02.2008r. „Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu”

Uchwała Nr 140/XIX/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26.02.2008r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kalety na okres od 1.04.2008 - 31.03.2009

Uchwała Nr 139/XVIII/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 29.01.2008r. w sprawie określenia trybu o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Kalety podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicz

Uchwała Nr 138/XVIII/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 29.01.2008 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w mieście Kalety

Uchwała Nr 137/XVIII/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 29.01.2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta

Uchwała Nr 136/XVIII/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 29.01.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

Uchwała Nr 135/XVIII/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 29.01.2008 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2008 r.

Uchwała Nr 134/XVIII/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 29.01.2008 r. zmieniająca Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 125/XVII/2007 RM w Kaletach w sprawie budżetu miasta Kalety na 2008

Uchwała Nr 133/XVIII/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 29.01.2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 227/XL/2005 z dnia 25.10.2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


 

Uchwały 2008 rok [Nr 133 - 177]

Uchwały 2008 rok [Nr 178 - 220]

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-03-20 13:32:15.

Zobacz:
 2006 rok .  2007 rok .  2008 rok .  2009 rok .  2010 rok . 
Data wprowadzenia: 2012-03-20 13:32:15
Opublikowane przez: Marek Parys