Uchwała Nr 220/XXVII/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 30.12.2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008


Uchwała Nr 219/XXVII/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 30.12.2008 r. w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2008 rok


Uchwała Nr 218/XXVII/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 30.12.2008 r. w sprawie przyjęcia pojazdu na własność gminy Kalety


Uchwała Nr 217/XXVII/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 30.12.2008 r. w sprawie przyjęcia pojazdu na własność gminy Kalety


Uchwała Nr 216/XXVII/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 30.12.2008 r. w sprawie przyjęcia pojazdu na własność gminy Kalety


Uchwała Nr 215/XXVII/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 30.12.2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu zasad wynagradzania za pracę nauczycieli


Uchwała Nr 214/XXVII/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 30.12.2008 r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu


Uchwała Nr 213/XXVII/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 30.12.2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kalety na 2009 rok


Uchwała Nr 212/XXVII/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 30.12.2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r.


Uchwała Nr 211/XXVII/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 30.12.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości


Uchwała Nr 210/XXVII/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 30.12.2008 r. w sprawie zgody na zbycie nieruchomości


Uchwała Nr 209/XXVII/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 30.12.2008 r. w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków GFOŚiGW na 2009 rok


Uchwała Nr 208/XXVII/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 30.12.2008 r. w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług z zakresu zbiorowego odprowadzania ścieków


Uchwała Nr 207/XXVII/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 30.12.2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gminy Kalety


Uchwała Nr 206/XXVI/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 2.12.2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2009 roku


Uchwała Nr 205/XXVI/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 2.12.2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok


Uchwała Nr 204/XXVI/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 2.12.2008 r. w sprawie Programu współpracy miasta Kalety z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2009


Uchwała Nr 203/XXVI/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 2.12.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości


Uchwała Nr 202/XXVI/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 2.12.2008 r. w sprawie opłaty targowej


Uchwała Nr 201/XXVI/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 2.12.2008 r. w sprawie wysokośći stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku


Uchwała Nr 200/XXVI/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 2.12.2008 r. w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2008 rok


Uchwała Nr 199/XXVI/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 2.12.2008 r. w sprawie przekazania Województwu Śląskiemu składników majątkowych


Uchwała Nr 198/XXVI/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 2.12.2008 r. w sprawie statutu MOPS w Kaletach


Uchwała Nr 197/XXVI/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 2.12.2008 r. w sprawie zmian w budżecie GFOŚiGW na 2008 rok


Uchwała Nr 196/XXV/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28.10.2008 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w mieście Kalety


Uchwała Nr 195/XXV/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28.10.2008 r. w sprawie zaopiniowania projektu aglomeracji Kalety


Uchwała Nr 194/XXV/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28.10.2008 r. w sprawie zmniejszenia przychodów budżetu Miasta Kalety na 2008 rok z tytułu nadwyżki budżetowej


Uchwała Nr 193/XXV/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28.10.2008 r. zmieniająca uchwałę Nr 178/XXIV/2008 Rady Miejskiej w Kaletach


Uchwała Nr 192/XXV/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28.10.2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok


Uchwała Nr 191/XXV/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28.10.2008 r. w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2008 rok


Uchwała Nr 190/XXV/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28.10.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości


Uchwała Nr 189/XXV/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28.10.2008 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu członka ochotniczej straży pożarnej


Uchwała Nr 188/XXV/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28.10.2008 r. w sprawie rozwiązania i likwidacji Związu Gmin


Uchwała Nr 187/XXIV/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 2.09.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości


Uchwała Nr 186/XXIV/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 2.09.2008 r. w sprawie przeniesienia własności nieruchomości


Uchwała Nr 185/XXIV/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 2.09.2008 r. w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom i zasad ich wyłapywania na terenie gminy Kalety


Uchwała Nr 184/XXIV/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 2.09.2008 r. w sprawie oświadczenia w przedmiocie restytucji Oddziału ZUS w Tarnowskich Górach


Uchwała Nr 183/XXIV/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 2.09.2008 r. w sprawie ustanowienia Stypendium Burmistrza Miasta Kalety dla najzdolniejszych uczniów i studentów


Uchwała Nr 132/XVII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 27.12.2007 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Kalety z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2008


Uchwała Nr 131/XVII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 27.12.2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kalety na 2008 rok


Uchwała Nr 130/XVII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 27.12.2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.


Uchwała Nr 129/XVII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 27.12.2007 r. w sprawie opini w przedmiocie likwidacji Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Ś


Uchwała Nr 128/XVII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 27.12.2007 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok


Uchwała Nr 127/XVII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 27.12.2007 r. w sprawie zmiany uchwały 187/XXXIII/2005 RMwK w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kalety


Uchwała Nr 126/XVII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 27.12.2007 r. w sprawie zmiany uchwały 187/XXXIII/2005 RM w K w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kale


Uchwała Nr 125/XVII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 27.12.2007 r. w sprawie budżetu miasta Kalety na 2008 rok


Uchwała Nr 124/XVII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 27.12.2007 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007


Uchwała Nr 123/XVII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 27.12.2007 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Kalety na 2007


Uchwała Nr 122/XVI/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 11.12.2007 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Kalety


Uchwała Nr 121/XVI/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 11.12.2007 r. w sprawie ustalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kalety na 2007 - 2012


Uchwała Nr 120/XVI/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 11.12.2007 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli


Uchwała Nr 119/XVI/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 11.12.2007 r. w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok


Uchwała Nr 118/XVI/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 11.12.2007 r. w sprawie zmian budżetu miasta Kalety na 2007 rok


Uchwała Nr 117/XV/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 13.11.2007r. w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego i skutkach niedopełnienia tego obowiązku


Uchwała Nr 116/XV/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 13.11.2007r. w sprawie zmian w budżecie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok


Uchwała Nr 115/XV/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 13.11.2007r. w sprawie zmian w budżetu miasta Kalety na 2007 rok


Uchwała Nr 114/XV/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 13.11.2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na realizację zadania z zakresu oświaty


Uchwała Nr 113/XV/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 13.11.2007r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w MOPS Kalety


Uchwała Nr 112/XV/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 13.11.2007r. w sprawie uzgodnienia ustalenia wartości jednego pkt . w zł dla pracowników MOPS Kalety


Uchwała Nr 111/XV/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 13.11.2007r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kalety


Uchwała Nr 110/XV/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 13.11.2007r. w sprawie opłaty targowej


Uchwała Nr 109/XV/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 13.11.2007r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportu


Uchwała Nr 108/XV/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 13.11.2007r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku


Uchwała Nr 107/XV/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 13.11.2007r. w sprawie koncepcji szerokopasmowego dostępu do Internetu dla mieszkańców gminy


Uchwała Nr 106/XIV/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 16.10.2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr 76/XI/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 24 lipca 2007


Uchwała Nr 105/XIV/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 16.10.2007r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kalety na 2007


Uchwała Nr 104/XIV/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 16.10.2007r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału Programie Ograniczenia Niskiej Emisji


Uchwała Nr 103/XIV/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 16.10.2007r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Uchwała Nr 102/XIV/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 16.10.2007r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Uchwała Nr 101/XIV/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 16.10.2007r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Uchwała Nr 100/XIV/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 16.10.2007r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Uchwała Nr 99/XIII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 25.09.2007r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej


Uchwała Nr 98/XIII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 25.09.2007r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach na kadencję od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2011 rok


Uchwała Nr 97/XIII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 25.09.2007r. w sprawie w sprawie nabycia nieruchomości


Uchwała Nr 96/XIII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 25.09.2007r. zmieniająca uchwałe Nr 75/XI/2007 z dnia 24.07.2007


Uchwała Nr 95/XIII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 25.09.2007r. w sprawie zmian w budżecie maista Kalety na 2007


Uchwała Nr 94/XIII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 25.09.2007r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kalety na 2007 rok


Uchwała Nr 93/XIII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 25.09.2007r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr 227/XL/2005 z dnia 25.10.2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenn


Uchwała Nr 92/XIII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 25.09.2007r. w sprawie zmiany uchwały nr 187/XXXIII/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne


Uchwała Nr 91/XIII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 25.09.2007r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr 81/XI/2007 z dnia 24.07.2007 r.


Uchwała Nr 90/XIII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 25.09.2007r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety


Uchwała Nr 89/XII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28.08.2007r. w sprawie wsparcia działań Województwa Śląskiego na rzecz przyznania organizacji EURO 2012


Uchwała Nr 88/XII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28.08.2007r. w sprawie nabycia przez gmine Kalety nieruchomości od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwo Koszec


Uchwała Nr 87/XII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28.08.2007r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kalety na 2007 rok


Uchwała Nr 86/XII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28.08.2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kłomnice na realizację zadania w zakresie odbudowy infrastruktury


Uchwała Nr 85/XII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28.08.2007r. w sprawie przyjęcia od Województwa Ślaskiego zadania w zakresie dróg publicznych


Uchwała Nr 84/XII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28.08.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu


Uchwała Nr 83/XII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28.08.2007r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wschodniej Miasta Kalety


Uchwała Nr 82/XI/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 24.07.2007r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego Kandydatów na Ławników


Uchwała Nr 81/XI/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 24.07.2007r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zachodniej Miasta Kalety


Uchwała Nr 80/XI/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 24.07.2007r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Kalety


Uchwała Nr 79/XI/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 24.07.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości


Uchwała Nr 78/XI/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 24.07.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości


Uchwała Nr 77/XI/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 24.07.2007r. w sprawie zmian w budżecie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 roku


Uchwała Nr 76/XI/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 24.07.2007r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Uchwała Nr 75/XI/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 24.07.2007r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Uchwała Nr 74/XI/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 24.07.2007r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 rok


Uchwała Nr 73/XI/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 24.07.2007r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2007 rok


Uchwała Nr 72/X/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26.06.2007r. w sprawie powołania komisji doraźnej w celu przygotowania projektu zmian w Statucie Miasta Kalety


Uchwała Nr 71/X/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26.06.2007r. w sprawie nadania imienia i Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kaletach


Uchwała Nr 70/X/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26.06.2007r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Kalety


Uchwała Nr 69/X/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26.06.2007r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w mieście Kalety


Uchwała Nr 68/X/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26.06.2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta


Uchwała Nr 67/X/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26.06.2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta


Uchwała Nr 66/X/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26.06.2007r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Domu Kultury w Kaletach za 1.01.2006 do 31.12.2006


Uchwała Nr 65/X/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26.06.2007r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaletach za 1.01.2006 do 31.12.2006


Uchwała Nr 64/X/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26.06.2007r. w sprawie zmieniająca uchwałe Nr 42/VII/2003 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 20 marca 2003 r.


Uchwała Nr 63/X/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26.06.2007r. w sprawie częściowego podziału wolnych środków w budżecie miasta Kalety na 2007 rok


Uchwała Nr 62/X/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26.06.2007r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kalety na 2007 rok


Uchwała Nr 61/X/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26.06.2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na realizacje zadania w zakresie operatu ewidencji gruntów i budyn


Uchwała Nr 60/IX/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie uchwalenia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Kalety"


Uchwała Nr 59/IX/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości


Uchwała Nr 58/IX/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok


Uchwała Nr 57/IX/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kalety na 2007 rok


Uchwała Nr 56/IX/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na realizację zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej


Uchwała Nr 55/VIII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie przystapienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalety


Uchwała Nr 54/VIII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie przystapienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz. zach. miasta Kalety


Uchwała Nr 53/VIII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie przystapienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz. wsch miasta Kalety


Uchwała Nr 52/VIII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych


Uchwała Nr 51/VIII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Kalety


Uchwała Nr 50/VIII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kalety


Uchwała Nr 49/VIII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości


Uchwała Nr 48/VIII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w składzie komisji inwentaryzacyjnej


Uchwała Nr 47/VIII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację zadania w zakresie dróg publicznych


Uchwała Nr 46/VIII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia od Województwa Śląskiego zadania w zakresie dróg publicznych


Uchwała Nr 45/VIII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie częściowego podziału wolnych środków w budżecie miasta na 2007 rok


Uchwała Nr 44/VIII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości


Uchwała Nr 43/VIII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zgody na wykreślenie hipoteki


Uchwała Nr 42/VIII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielania absolutorium Burmistrzowi Miasta Kalety za 2006 rok


Uchwała Nr 41/VII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego


Uchwała Nr 40/VII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kalety na 2007 rok


Uchwała Nr 39/VII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007


Uchwała Nr 38/VII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie rozpatzrenia skargi na działalność Burmistrza Miasta


Uchwała Nr 37/VII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kalety


Uchwała Nr 36/VII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 20 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr 21/V/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z 6 II 2007 r. w sprawie budżetu miasta Kalety na 2007 r.


Uchwała Nr 35/VII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie maista Kalety na 2007 rok


Uchwała Nr 34/VII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze


Uchwała Nr 33/VII/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze


Uchwała Nr 32/VI/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 8 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr 274/XLVII/2006 Rady Miejskiej w Kaletach zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Kalety


Uchwała Nr 31/VI/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiej w Kaletach


Uchwała Nr 30/V/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 6 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę nr 18/V/2006 z dnia 28.12.2006 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Kalety z Organizacjami Pozarzą


Uchwała Nr 29/V/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie umorzenia należności


Uchwała Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie umorzenia należności


Uchwała Nr 27/V/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia groku 6.02.2007 r. w sprawie reulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostk


Uchwała Nr 26/V/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia roku 6 lutego 2007 r. w sprawie skargi


Uchwała Nr 25/V/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia roku 6 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie Miasta Kalety


Uchwała Nr 24/V/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia roku 6 lutego 2007 r. w sprawie zgody na nabycie nieruchomości


Uchwała Nr 23/V/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia roku 6 lutego 2007 r. w sprawie wyrażania zgody na nabycie nieruchomości


Uchwała Nr 22/V/2007 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia roku 6 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r.


 

Uchwały 2007 rok [Nr 19 - 59]

Uchwały 2007 rok [Nr 60 - 99]

Uchwały 2007 rok [Nr 100 - 132]

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-03-20 13:43:07.

Zobacz:
 2006 rok .  2007 rok .  2008 rok .  2009 rok .  2010 rok . 
Data wprowadzenia: 2012-03-20 13:43:07
Opublikowane przez: Marek Parys