Uchwała Nr 18/IV/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie: Programu współpracy Miasta Kalety z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2007.


Uchwała Nr 17/IV/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę nr 205/XXXVI/2005 Rady Miejskiej w Kaletach


Uchwała Nr 16/IV/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu stanowiącego własność gminy Kalety w trybie bezprzetargowym


Uchwała Nr 15/IV/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów


Uchwała nr 14/IV/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kalety


Uchwała Nr 13/IV/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok.


Uchwała Nr 12/III/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kalety do realizacji programu Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia


Uchwała Nr 11/III/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości opłaty administracyjnej


Uchwała nr 10/III/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.


Uchwała nr 9/III/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok.


Uchwała nr 8/III/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.


Uchwała nr 7/II/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych


Uchwała nr 6/II/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Gospodarczej, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa, Praworządności i Ochrony Środowiska


Uchwała nr 5/II/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów.


Uchwała nr 4/II/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Kaletach


Uchwała nr 3/II/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej


Uchwała nr 2/I/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kaletach


Uchwała nr 1/I/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kaletach


Uchwała Nr 305/LIV/2006 Rady Miejskiej w Kaletach w sprawie umorzenia należności pieniężnej


Uchwała Nr 304/LIV/2006 Rady Miejskiej w Kaletach w sprawie zmiany uchwały nr 227/XL/2005 R M w K z 25.10.2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wschodniej Kale


Uchwała Nr 303/LIV/2006 Rady Miejskiej w Kaletach w sprawie zmiany uchwały 187/XXXIII/2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gminy Kalety cz. Zach.


Uchwała Nr 302/LIV/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 24 października 2006 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 288/LII/2006 Rady Miejskiej w Kaletach


Uchwała Nr 301/LIV/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 24 października 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi


Uchwała Nr 300/LIV/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości


Uchwała Nr 299/LIV/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 24 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok.


Uchwała Nr 298/LIII/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 10 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok


Uchwała Nr 297/LIII/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 10 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.


Uchwała Nr 296/LII/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 wrzesień 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalety


Uchwała Nr 295/LII/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 wrzesień 2006 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 280/L/2006 Rady Miejskiej w Kaletach


Uchwała Nr 294/LII/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 wrzesień 2006 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kalety - cześć zachodnia


Uchwała Nr 293/LII/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 wrzesień 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Kalety


Uchwała Nr 292/LII/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 wrzesień 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości


Uchwała Nr 291/LII/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 wrzesień 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości


Uchwała Nr 290/LII/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 wrzesień 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości


Uchwała Nr 289/LII/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 wrzesień 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok


Uchwała Nr 288/LII/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 wrzesień 2006 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Kalety na lata 2007-2013"


Uchwała Nr 287/LII/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 wrzesień 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok.


Uchwała Nr 286/LI/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 17 sierpnia 2006 roku w sprawie zlecenia zadań dla Komisji Rewizyjnej


Uchwała Nr 285/LI/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 17 sierpnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.


Uchwała Nr 284/L/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 4 lipca 2006 uzgodnienia projektu rozporządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Małej


Uchwała Nr 283/L/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 4 lipca 2006 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kalety na 2006 rok”.


Uchwała Nr 282/L/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 4 lipca 2006 w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w mieście do stanu faktycznego.


Uchwała Nr 281/L/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 4 lipca 2006 w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych w mieście Kalety do stanu faktycznego.


Uchwała Nr 280/L/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 4 lipca 2006 w sprawie w sprawie uchwalenia wspólnego „Planu Gospodarki Odpadami Związku Gmin


Uchwała Nr 279/L/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 4 lipca 2006 w sprawie stanu dróg wojewódzkich i krajowych położonych na terenie województwa śląskiego.


Uchwała Nr 278/ L/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 4 lipca 2006 w sprawie wyeliminowania dopływu zanieczyszczeń do Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 330-Gliwice i 327 Lubliniec - Myszkó


Uchwała Nr 277/ L/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Miasta Kalety


Uchwała Nr 276/ L/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie częściowego podziału wolnych środków w budżecie miasta na 2006 rok.


Uchwała Nr 275/L/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok.


Uchwała Nr 274/XLVIII/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 maja 2006 roku zmieniająca Uchwałę Nr 242/XLII/2005 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 24 listopada 2005 roku


Uchwała Nr 273/XLVIII/2006 RM w K z dnia 23.05.2006 r. zmieniająca uchwałę Nr 115/XX/2004 R M w K z 30.03.2004 r. w sprawie zwolnień od opłat za dokonanie wpisu do ewidencji dział. gospod.


Uchwała Nr 272/XLVIII/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 maja 2006 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kalety na 2006 rok”.


Uchwała Nr 271/XLVIII//2006 R M w Kaletach z dnia 23.05.2006 r.w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaletach za okres 01.01.05 - 31.12.05


Uchwała Nr 270/XLVIII//2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 maja 2006 r.w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Klubu w Kaletach Drutami za okres 01.01.05 - 31.12.05


Uchwała Nr 269/XLVIII//2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Domu Kultury w Kaletach za okres 1.01.05 do 31.12.05


Uchwała Nr 268/XLVIII/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok


Uchwała Nr 267/XLVIII/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok.


Uchwała Nr 266/XLVIII/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z 23.05.2006 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty


Uchwała Nr 265/XLVIII/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Kalety na lata 2006 - 2016.


Uchwała Nr 264/XLVII/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie nieudzielenia absolutorium z wykonania budżetu miasta za rok 2005


Uchwała Nr 263/XLVII/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 259/XLVI/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie zmian w budże


Uchwała Nr 262/XLVII/2006 R M w K z dnia 25.04.2006 r. w sprawie w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty


Uchwała Nr 261XLVII/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok.


Uchwała Nr 260/XLVI/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok


Uchwała Nr 259/XLVI/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2006 rok.


Uchwała Nr 258/XLVI/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 21 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr 2527XLV/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 21 lutego 2006 r.


Uchwała Nr 257/XLV/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze


Uchwała Nr 256/XLV/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicom na terenie Miasta Kalety


Uchwala Nr 255/XLV/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu stanowiącego własność gminy Kalety w trybie bezprzetargowym


Uchwała Nr 254XLV/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu zabudowanego


Uchwała Nr 253/XLV/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kalety na okres od dnia 1.04.06 do 31.03.20


Uchwała Nr 252/XLV/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kalety


Uchwała Nr 251/XLIV/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa


Uchwała Nr 250/XLIV/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Kalety


Uchwała Nr 249/XLIV/2006 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie budżetu miasta na 2006 rok


 

 Uchwały 2006 rok.rar

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2012-03-27 14:12:30.

Zobacz:
 2006 rok .  2007 rok .  2008 rok .  2009 rok .  2010 rok . 
Data wprowadzenia: 2012-03-27 14:12:30
Opublikowane przez: Marek Parys