Informacje podstawowe

Nazwa Wydziału: Wydział Ochrony Środowiska i Niepodatkowych Należności Gminy

Urząd Miejski w Kaletach I piętro pok. 12

Naczelnik Wydziału: Marlena Kurc

1. Ochrona środowiska.

1) Ochrona zieleni.
2) Ochrona powietrza.
3) Ochrona przed hałasem i promieniowaniem.
4) Gospodarka wodno-ściekowa
5) Odpady przemysłowe.
6) Ochrona gruntów rolnych i leśnych.
7) Decyzje środowiskowe i zintegrowane.
8) Program ochrony środowiska dla miasta
9) Edukacja ekologiczna.

2 Gospodarka odpadami.

1) Ustalanie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2) Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta

3) Prowadzenie rachunkowości w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4) Windykacja należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5) Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych.

3 Gospodarka wodno-ściekowa.

1) Prowadzenie rachunkowości w zakresie opłat za dostarczanie wody i kanalizację

2) Prowadzenie egzekucji należności z tytułu opłat za dostarczanie wody i kanalizację.

4 Gospodarka lokalowa

1) Prowadzenie rachunkowości w zakresie opłat czynszowych.

2) Prowadzenie egzekucji należności pieniężnych miasta oraz postępowań eksmisyjnych.

3) Wspólnoty mieszkaniowe.

5. Rolnictwo.

1) Pomoc w realizacji uprawnień rolników z terenu Miasta

2) Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie rolnictwa.

3) Udział w realizacji praw i obowiązków przez rolników

4) Opiniowanie planów łowieckich i dzierżawy obwodów łowieckich oraz naliczanie czynszów obwodów łowieckich

5) Współpraca z Urzędem Statystycznym w zakresie organizowania i przeprowadzania spisów rolnych

6. Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny.

7. Archiwum Urzędu.

8. Pomoc materialna dla uczniów.

9 Stypendia Burmistrza Miasta Kalety.

10. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

11. Wydawanie zezwoleń.

1) Zezwolenia na posiadanie psów ras uznanych za agresywne.

2) Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta.

3) Wpis i wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta.

4) Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

 

Opublikowane przez: Marek Parys | Data wprowadzenia: 2016-04-26 13:14:44 | Data modyfikacji: 2016-04-26 13:20:47.

Zobacz:
 Wydział Finsnsowo - Budżetowy .  Wydział Wydział Strategii i Rozwoju Gminy .  Wydział Spraw Społecznych i Administracji .  Wydział Organizacji Promocji i Pozyskiwania Środków .  Wydział Ochrony Środowiska i Niepodatkowych Należności Gminy .  Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów uzależnień . 
Data wprowadzenia: 2016-04-26 13:14:44
Data modyfikacji: 2016-04-26 13:20:47
Opublikowane przez: Marek Parys